Bước 1

Kiểm tra giỏ hàng

Bước 2

Kiểm tra thông tin đặt hàng

Bước 3

Đặt hàng hoàn thành